Biwo Kolèj HSLEAPS

Aksè nan kolèj pou tout moun

Kolèj Patenarya

 

Syracuse University

Tout kou Syracuse University Project Advance (SUPA) se kou kolèj ki bay kredi yo ofri pandan jounen lekòl la. Elèv yo gen opòtinite pou yo gradye ak jiska 15 kredi kolèj nan Syracuse University.  

 

CUNY

Elèv ki satisfè egzijans CUNY yo gen opsyon pou yo patisipe nan kou kolèj ki bay kredi nan divès lekòl CUNY grasa patenarya nou ak Pwogram CUNY College Now.

 

 

Monroe College
Elèv yo ka kalifye pou asistans ekolaj epi patisipe nan kou kolèj ki bay kredi atravè patenarya nou ak Monroe College ak Pwogram Jumpstart.

Group of students and staff in front of the Washington Monument

Group of students and staff in front of the Washington Monument

Group of students and staff in front of the White House

Group of students and staff in front of the White House

Group of students and staff in front of the Bulldog at Bowie State University

Group of students and staff in front of the Bulldog at Bowie State University

Group of students and staff in front of Morgan State University

Group of students and staff in front of Morgan State University

Group of students at Farmingdale College

Group of students at Farmingdale College