KESYON YO POZE SOUVAN

Aprann tout bagay sou High School for Law Enforcement and Public Safety, ak poukisa nou se bon lekòl pou ou. Nan seksyon sa a, nou te konpile kèk nan kesyon yo poze souvan ke nou te resevwa pandan ane yo. Si gen yon bagay ke nou rate, tanpri kontakte epi yon manm nan estaf nou an ap kontakte ou.

Èske elèv yo vin rankontre pèsonèl ki fè respekte lalwa?

Wi, pèsonèl Lapolis yo vizite HSLEAPS regilyèman ki rankontre elèv yo nan salklas yo, oditoryòm nan, ak atravè Pwogram Explorers.

Èske sa se yon lekòl inifòm?

Wi, inifòm nou an konsiste de chemiz polo ble maren oswa blan ki gen logo lekòl la ak pantalon ble maren. Tout elèv dwe respekte règleman inifòm nou an.

Èske mwen ka vizite lekòl la?

Wi. Nou òganize plizyè Open House pandan tout semès otòn ak prentan yo. Tanpri klike sou lyen ki anba a pou wè orè nou an pou ouvèti. Anplis Open House la, ou ka rele nou nan (718) 977-4800 pou w ka òganize yon vizit.