Resous Elèv yo

Gen yon pakèt resous ki disponib sou entènèt la pou elèv yo.  

Khan Academy ofri anpil videyo ak leson patikilye pou yon pakèt sijè; enkli matematik ak syans.  

Kou aksidan ofri videyo ak leson patikilye pou anpil matyè; ki gen ladan pifò kou AP, istwa, ak lòt kou syans imanitè.  

NYC Edumate ofri leson patikilye vityèl gratis pou tout elèv NYC DOE.  

Pou jwenn yon lis konplè resous gratis pou elèv lekòl segondè yo tcheke atik sa a pa FORBES.com .  

Superstars Leadership Academy aplikasyon Dat limit se 30 avril, 2021. 

Nou toujou ap trete PAPYE TRAVAY  pou elèv k ap chèche travay. Tout fòm yo ta dwe voye yon imèl bay lvander@schools.nyc.gov .