Klas mwen yo

Nou ap ofri yon pwogram Rekiperasyon Samdi apati Samdi 20 Novanm 2021 epi k ap fini Samdi 22 Janvye 2022.

CHAK ELÈV AK PARAN OBLIGWA POU GEN YON KONT NYCDOE.  SI OU PA GEN YON KONT OU KA KREYE YON KONT ELÈV NYC .

Semèn Final yo te ranvwaye epi kounye a pral dewoule depi 18 janvye 2022 jiska 21 janvye 2022. Orè a se jan sa a;

Madi, 18 janvye 2022- Final angle

Mèkredi 19 janvye 2022- Final Syans Sosyal

Jedi 20 janvye 2022- Final Matematik

Vandredi 21 janvye 2022- Final Syans

Final ki pa debaz yo pral dewoule semèn 10 janvye 2022 la.

jan regents.jpg