Deskripsyon Pwogram nan

Pwogram akademik defi ki baze sou estanda.  An kolaborasyon ak kominote lekòl la ak divès patnè, yo pral entwodui elèv yo nan karyè ki fè respekte lalwa ak sekirite piblik.

KONDISYON

HSLEAPS se yon lekòl ki fè tès depistaj. Anplis gen bon prezans, ponktyalite, nòt klas yo, ak nòt tès estanda, tout elèv yo dwe fè entèvyou ak konplete ekriti sou demann.

 

PWOSESIS ADMISYON

Premye priyorite nou se pou elèv ki abite nan minisipalite Queens.  Elèv Queens nou yo fè 97% nan òf nou yo ale nan gwoup aplikan sa a.  Rès 3% òf yo ale pou elèv ki abite Brooklyn ak Manhattan.