Asosyasyon ansyen elèv HSLEAPS

Asosyasyon Ansyen Elèv Lekòl Segondè pou Anfòsman Lalwa ak Sekirite Piblik konekte gradye yo ak enstitisyon an ak youn ak lòt; selebre ak bati tradisyon; epi ankouraje relasyon dire tout lavi atravè angaje ansyen elèv yo, elèv yo, fanmi yo, ak zanmi yo. Nou sèvi divès bezwen ak enterè kominote nou an atravè opòtinite edikasyonèl, sèvis sosyal, ak kominikasyon.

Ansyen elèv yo sou rezo sosyal yo

Inisyativ medya sosyal Ansyen Alumni Lekòl Segondè pou Anfòsman Lalwa ak Sekirite Piblik la fèt pou fasilite devlopman rezo sa yo pou Ansyen Ansyen Lekòl Segondè pou Anfòsman Lalwa ak Sekirite Piblik nou yo kounye a ak nan lavni epi li bay fowòm pou diskisyon, rezo, pataje enfòmasyon, evènman ak aktivite. envitasyon, echanj lide, konsèy,  epi retounen an kontak.  Tanpri rantre nan paj Facebook Asosyasyon Alumni HSLEAPS la epi ede devlope yon kominote sou entènèt ki bay sipò, enfòmatif ak anrichisman nan mitan popilasyon divès ansyen elèv nou an.

Jwenn ID Lekòl Segondè w pou Anfòsman Lalwa ak Sekirite Piblik Ansyen Alumni

Tout Gradye Lekòl Segondè pou Anfòsman Lalwa ak Sekirite Piblik vin manm Asosyasyon Ansyen Lekòl Segondè pou Anfòsman Lalwa ak Sekirite Piblik lè yo gradye.

Frè ansyen elèv yo se $20.00/ane. Tanpri fè peman atravè Paypal .

Tanpri mete non konplè w, ane gradyasyon w ak enfòmasyon pou kontakte w lè w ap fè peman w.

Enfòmasyon pou kontakte:
Rebeka Persaud
Asosyasyon ansyen elèv HSLEAPS
116-25 Guy R. Brewer Jamaica NY 11434
718-977-4800
Imèl: alumnileaps@gmail.com oswa
Rpersaud13@schools.nyc.gov